Spordiklubi “Pärnumaa ISSF Laskurklubi” (edaspidi Klubi) on avalikes huvides
mittetulundusühinguna tegutsev kasumit mittetaotlev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige ISSF laskespordi erinevate alade (edaspidi: spordialade) harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

Klubi ühendab laskespordi vastu huvi tundvaid ja selle spordialaga tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.

Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulukasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Klubi asukoht on Pärnu linn. Klubi on asutatud 25. august 2021 a. Pärnu linnas.

Klubi tegevuse eesmärkideks on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, ISSF ja muude laskespordialade (edaspidi: spordiala) viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini ning Klubi tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.